III

2022

Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w przedszkolach w okresie marzec-maj 2022 r.

Przyjmowanie uchodźców do przedszkoli. Awans zawodowy. Bieżące funkcjonowanie placówki. Procedury, narzędzia, dokumentacja

11 zestawów | 78 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Funkcjonowanie uchodźców w przedszkolu
 • Zmiany w Statucie Przedszkola
 • Projektowanie arkusza organizacji pracy
 • Konkurs na dyrektora przedszkola
 • Postępowanie w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego
 • Wymagania kwalifikacyjne do prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych

W sobotę 12 marca br. Sejm ostatecznie uchwalił specustawę o pomocy dla uchodźców w Ukrainy.

W Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono m.in. uregulowania dotyczące edukacji, w tym:

W Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono m.in. uregulowania dotyczące edukacji, w tym:

 • zasady dotyczące funkcjonowania dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach,
 • tworzenie oddziałów przygotowawczych, w których uczyć się będą uczniowie z Ukrainy,
 • ułatwienia dotyczące zatrudniania nauczycieli do pracy z tymi uczniami.

Zatem dokumentację związaną z funkcjonowaniem ukraińskich dzieci w polskim systemie edukacji, należy dołączyć do listy OBLIGATORYJNEJ DOKUMENTACJI dla przedszkoli, którą opracowujemy dla Państwa w ramach Dokumentacji Dyrektora Przedszkola.

.

Jako jedyna na rynku publikacja, nowa Dokumentacja Dyrektora Przedszkola, wskazuje WYMAGANE = KONIECZNE dokumenty, potrzebne dyrekcji przedszkola w danym okresie roku szkolnego.

Każdy wskazany OBOWIĄZKOWY dokument zawiera:

 1. Podstawę prawną jego generowania
 2. Treść w prawidłowym brzmieniu dokumentu
 3. Wskazanie częstotliwości aktualizowania dokumentu
 4. Wskazanie działania (i terminu), jakie Dyrektor musi wykonać z tym dokumentem

Tak jak do tej pory, Dokumentacja została podzielona na 5 zestawów na rok szkolny, w taki sposób, aby dostarczyć na czas dokumenty potrzebne Dyrektorom w określonym momencie roku szkolnego.

Najnowszy zestaw: Marzec 2022. "Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w przedszkolach w okresie marzec-maj 2022 r. Przyjmowanie uchodźców do przedszkoli. Awans zawodowy. Bieżące funkcjonowanie placówki. Procedury, narzędzia, dokumentacja" obejmuje m.in.:

 • Dokumentację związaną z funkcjonowaniem uchodźców w przedszkolu
 • Uchwałę i wniosek do arkusza organizacji pracy przedszkola
 • Dokumenty do konkursu na dyrektora przedszkola
 • Instrukcję postępowania w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego
 • Wymagania kwalifikacyjne do prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych
 • Arkusze kontroli i obserwacji
 • Dokumentację kadrową oraz awansu zawodowego nauczycieli

Stan prawny na 14 marca 2022 r.

III 2022

Marzec 2022. Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w przedszkolach w okresie marzec-maj 2022 r.

Przyjmowanie uchodźców do przedszkoli. Awans zawodowy. Bieżące funkcjonowanie placówki. Procedury, narzędzia, dokumentacja.

11 zestawów | 78 dokumentów

Wydanie MARZEC 2022 r. obejmuje:

 1. Obowiązki dyrektora
  1. Obowiązki dyrektora w marcu 2022 r.
  2. Obowiązki dyrektora w kwietniu 2022 r.
  3. Obowiązki dyrektora w maju 2022 r.
 2. Prawo wewnątrzszkolne
  1. Projekt zmian w statucie przedszkola
  2. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w statucie
  3. Opinia Rady Pedagogicznej do oceny pracy dyrektora
 3. Organizacja roku szkolnego
  1. Przekazanie organizacji związkowej projektu arkusza organizacji
  2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie projektu arkusza organizacji pracy przedszkola na rok szkolny
  3. Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie arkusza organizacji przedszkola
 4. Konkurs na dyrektora przedszkola
  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu i koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola
  2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
  3. Oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata
  4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
  5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
  7. Oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną
 5. Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  1. Wniosek Dyrektora do Rady Rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty/kontraktowego/mianowanego
  2. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu
  3. Wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
  4. Zawiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
  5. Zawiadomienie dla organu prowadzącego szkołę/sprawującego nadzór pedagogiczny o posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
  6. Zaświadczenie o akceptacji
  7. Informacja o prawie wglądu do akt przed wydaniem decyzji
  8. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji
  9. Wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  10. Wniosek nauczyciela urlopowanego/zwolnione go z obowiązku świadczenia pracy o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  11. Zaproszenie przedstawiciela związku zawodowego do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej
  12. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu
  13. Wniosek nauczyciela mianowanego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  14. Wniosek nauczyciela-dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
  15. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
  16. Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu sporządzony przez opiekuna stażu
 6. Zatrudnianie, zwalnianie i urlopy nauczycieli
  1. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
  2. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony
  3. Odwołanie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy
  4. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie
  5. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie zmian organizacyjnych i niezłożeniu wniosku o przeniesienie w stan nieczynny
  6. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę
  7. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
  8. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii
  9. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
  10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy
  11. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy o związanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok
  12. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na jego wniosek
  13. Rozwiązanie umowy o pracę podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela
  14. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny
  15. Zgoda nauczyciela w ciąży na godziny ponadwymiarowe
  16. Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
  17. Wniosek o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy
  18. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
  19. Odmowa dokonania sprostowania w świadectwie pracy
  20. Przeniesienie nauczyciela na jego prośbę na inne stanowisko w tej samej szkole
  21. Przeniesienie nauczyciela z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej szkole
  22. Zgoda dyrektora szkoły na przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela
  23. Wystąpienie o zgodę do dyrektora szkoły w związku z przeniesieniem nauczyciela z art. 18 KN
  24. Kryteria zwalniania nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi
  25. Kryteria zwalniania pracowników niepedagogicznych
 7. Dzieci z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy
  1. Decyzja Dyrektora Przedszkola w sprawie przyjęcia dziecka w trakcie roku szkolnego
  2. Procedura rekrutacji cudzoziemców do przedszkoli (w tym z Ukrainy)
  3. Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola
  4. Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego
 8. Arkusze kontroli, obserwacji i inne
  1. Arkusz kontroli realizacji godzin z pomocy psychologiczno-pedagogiczne
  2. Arkusz kontrolny monitorowania możliwości zapewniania poczucia bezpieczeństwa uczniom
  3. Arkusz obserwacji nauczyciela stażysty
  4. Arkusz obserwacji zajęć – przedmiotu
  5. Arkusz obserwacji zajęć z wychowawcą
  6. Arkusz samooceny lub analizy działań nauczyciela
 9. Dyrektor - pracodawca
  1. Odwołanie z funkcji wychowawcy
  2. Przydzielenie godzin ponadwymiarowych
  3. Umowa o pracę
  4. Umowa o pracę na czas określony
  5. Umowa o pracę z osobą nieposiadającą kwalifikacji
 10. Instrukcje. Kwalifikacje
  1. Instrukcja postępowania w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego
  2. Kwalifikacje do prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych
 11. Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczyciel
  1. Notatka z rozmowy z rodzicem/rodzicami ucznia
  2. Zgoda na podawanie leków dziecku

Autor

ROMAN LORENS

konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

III 2022

Marzec 2022. Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w przedszkolach w okresie marzec-maj 2022 r.

Przyjmowanie uchodźców do przedszkoli. Awans zawodowy. Bieżące funkcjonowanie placówki. Procedury, narzędzia, dokumentacja

11 zestawów | 78 dokumentów

Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Publikacja uwzględnia wykaz OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w każdej placówce oraz wytyczne do ich tworzenia. Uzupełnieniem są dokumenty nieobligatoryjne, lecz wskazane do stosowania w szkołach.

Dokumentacja jest udostępniana w dwóch wariantach do wyboru:

 1. Jako ROCZNY cykl 5 pakietów
  1. Marzec 2022.Dokumentacja śródroczna. II półrocze.
  2. Maj 2022. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022.
  3. Wrzesień 2022. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022. Nadzór i sprawozdawczość roczna
  4. Listopad 2022.Dokumentacja śródroczna. I półrocze.
  5. Styczeń 2023.Podsumowanie I półrocza 2022/2023.
 2. Korzyści:

  • Dokumenty dostarczane bezpośrednio na skrzynkę mailową co 2 miesiące (oprócz wakacji).
  • Płatność każdorazowo za dany pakiet, czyli nie musisz płacić za rok z góry.
 3. Jako ROCZNY dostęp do portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych do pobrania, zebranych w pakiety Listopad, Styczeń, Marzec, Maj, Wrzesień

  Korzyści:

  • Dostęp do dokumentacji, która należy do pakietów wydanych w poprzednich latach
  • Abonament półroczny oraz roczny

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne są tutaj.
Cena 1 pakietu: 199 zł netto + VAT

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna

Masz kod rabatowy? Wpisz go poniżej!